سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مرتضی رحیمی دیزدجی – دانشجوی دکتری مکانیک سنگ
سیدعلی عالی زاده – کارشناسی ارشد مهندسی معدن

چکیده:

پروژه سد و نیروگاه رودبار لرستان در ۱۰۰ کیلومتری جنوب شرقی شهرستان الیگودرز در جنوب این استان بر روی رودخانه رودبار ( از سرشاخ ههای شرقی حوضه آبگیر رودخانه دز) واقع شده است. شفت دریچ هها و تونل آبگیر این پروژه در سازنددالان (سنگ آهک و سنگ آهک دولومیتی عصر پرمین) حفر م یشود. شفتهای دریچه جهت مسدود نمودن مسیر جریان آب قبل از شفتهای نیرو (و یا تونل آبگیر) ایجاد میشوند. عرض ابتدای دهانه تونل آبگیر ۱۸/۳ متر ارتفاع ۱۳ متر و قطر شفت دریچ هها ۹ و ارتفاع آن ۵۰ متر است. در این تحقیق با استفاده از نرمافزار تحلیل عددی FLAC) ابتدا پایداری تونل آبگیر شفت پس از حفر ارزیابی میشود. سپس بر اساس تحلیل اولیه و به تناسب میزان تنشها و جاب هجاییها سیستم نگهداری برای پایداری مدل اعمال میشود. پس از آن پایداری استاتیکی مجموعه پس از نصب سیستم نگهداری بررسی میشود. در گام بعدیبا توجه به نیاز غیر قابل انکار هر کشور به پدافند غیر عامل و پایداری ساز ههای استراتژیک در مقابل حوادث و خطراتاحتمالی، با شبیهسازی یک زلزله در مدل به تحلیل پایداری دینامیکی آن پرداخته م یشود و تأثیر این ارتعاشات بر مدل موردبررسی قرار میگیرد. برای تحلیل دینامیکی باید شرایط مرزهای آرام و میرایی دینامیکی در مدل اعمال شود.