سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

جعفر رحیمی نسب – مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی، گروه مکانیک
جلیل رضایی پژند – مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی، گروه مکانیک

چکیده:

به طور رایج، در لامینیتهای کامپوزیتی تقویت شده با فیبر، جهت به دست آوردن خواص مکانیکی مطلوب فاز تقویت کننده به صورت یکنواخت در فاز زمینه توزیع می شود. اما، با توزیع غیریکنواخت فیبرهای تقویت کننده امکان بهبود بیشتر در خواص مکانیکی لامینیت وجود دارد. در مقالۀ حاضر، پایداری دینامیکی صفحات کامپوزیتی با توزیع فیبر متغیر بررسی شده است. از روش اجزاء محدود بر پایۀ یک المان مرتبۀ بالا و تئوری تغییر شکل برشی مرتبۀ اول برای مدلسازی مساله استفاده میشود. اثرات توزیع متغیر فیبر بر ناحیۀ ناپایداری بررسی و با نتایج مربوط به توزیع یکنواخت مقایسه میگردد. نتایج نشان میدهد که پایداری دینامیکی صفحات کامپوزیتی را میتوان، بدون افزایش وزن، با توزیع متغیر فیبرها به میزان قابل توجهی بهبود بخشید