سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

جواد ظهیری – دانشجوی دکترای سازههای آبی، دانشگاه شهید چمران، اهواز
سیدمحمود کاشفی پور – استاد دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران، اهواز
مرتضی بختیاری – دانشجوی دکترای سازههای آبی، دانشگاه شهید چمران، اهواز.
امین مراغی – دانشجوی کارشناسی ارشد ساز ههای آبی، دانشگاه شهید چمران، اهواز

چکیده:

رو شهای متعددی جهت مقابله با فرسایش قوس بیرونی وجود دارد که یکی از رو شهای متداو ل استفاده ا ز آبشک ن اس ت.مطالعات صورت گرفته در زمینه آبشکنها نشان میدهد که قسمت دماغه آبشکن بیشتر از مناطق دیگر در معرض آ بشستگ ی است. جهت پایداری دماغه در این تحقیق از ری پرپ استفاده شده است. مطمئنا طراحی ری پرپ با توجه به اثرات ج ری ان ثانویه و الگوی فرسایش در قوس با کانال مستقیم متفاوت بوده و از نتایج این تحقیق با ضریب اطمینان بیشتری جهت طراحی- های کاربردی میتوان بهره برد. پارامترهای مورد بررسی در این تحقیق شامل قطر ری پرپ و ابعاد پوشش ری پرپ است. پس از تعیین محدوده فرسایش پذیر در قوس، آبشکنها با ابعاد مورد نظر در محدوده فرسای شپذیر قوس قرار گرفته و الما نهای ری پرپ با آرایشهای متفاوت در اطراف آبشکنها قرار گرفتند. پس از تنظیم دبی جریان، عمق به تدریج کاهش یافت ه تا با افزایش سرعت شرایط شکست ری پرپ حاصل شود. با آنالیز نتایج آزمایشات، روابط و گرا فهایی ارائه شد که میتوان از آنها جهت طراحی ری پرپ در اطراف آبشک نها در قوس استفاده کرد. جهت بررس ی کارآی ی روابط ارائه شده در ای ن تحقی ق مقایس های میان نتایج آزمایشگاهی و تعدادی از معادلات ارائه شده توسط محققین مختلف صورت گرف ت. نت ایج ای ن مقایس ه نشان داد که کلیه روابط ارائه شده توسط محققین دیگر ب هدلیل در نظر نگرفتن تاثیر جریانهای ثانویه بر گردابههای ایجا د شدهدر اطراف آبشک نها در قوس، اندازه المان های ری پرپ را کمتر از مقادیر واقعی برآورد میکنند.