سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: ششمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی اکبر قره ویسی – دانشکده برق و رباتیک دانشگاه صنعتی شاهرود
مسعود رشیدی نژاد – دانشگاه شهید باهنر کرمان
مهدی منادی – دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

استفاده از ادوات قابل کنترل سری CSD از قبیل CSC QBT UPFC درسالهای اخیر برای بهبود پایداری سیستم های قدرت مورد توجه قرارگرفته است این ادوات درصورتی که از یک استراتژی کنترل مناسب برخوردار باشند دارای این قابلیت هستند که سیستم را دربرابر اغتشاشات پایدار نگهداشته و اغتشاشات را میرا نمایند دراین مقاله توابع لیاپانوف فازی برای بهبود پایداری سیستم قدرت توسط ادوات قابل کنترل سری استفاده شده است با توجه به توانایی بالای سیستمهای فازی در طراحی کنترل کننده دراین مقاله روش جدیدی با تکیه برتوابع لیاپانوف و سیستمهای فازی برای افزایش پایداری سیستمهای قدرت ارایه شده است نتایج شبیه سازی نشان میدهند که روش پیشنهادی دربهبود پایداریگذرای سیستمهای قدرت بسیار موثر میب اشد.