سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی امینی – استادیار گروه مهندسی معدن، دانشکده مهندسی، دانشگاه کاشان
محمد شفیعی – دانشجوی کارشناسی ارشد استخراج معدن، دانشکده مهندسی، دانشگاه کاشان.
مسعود ترابی خواه – دانشجوی کارشناسی استخراج معدن، دانشکده مهندسی، دانشگاه کاشان.

چکیده:

یکی از نکات مهم و اساسی در طراحی سازههای فروشویی تودهای بررسی وضعیت پایداری آنها میباشد. برای افزایشپایداری این سازهها روشهای متعددی وجود دارد. یکی از معمولترین روشها جایگزینی لایه ژئوممبران زبر بجای ژئوممبران صاف دربستر توده میباشد. در این تحقیق برای بررسی میزان تاثیر جایگزینی مذکور یک دستگاه میز لغزان ساخته شد. سپس یک مدل آزمایشگاهی از تودههای فروشویی معمول روی دستگاه آماده شده و شیب میز افزایش یافت تا لغزش رخ دهد. در ادامه،لایه ژئوممبران صاف موجود در مدل فوق با یک لایه ژئوممبران زبر جایگزین گردیده و آزمایشها تکرار شد. مقایسه نتایج اینمدلها با یکدیگر نشان دهنده تاثیر خوب ژئوممبران زبر در افزایش پایداری تودههای فروشویی است. در پایان برای صحت- سنجی نتایج روشهای تعادل حدی، مدلهای مورد مطالعه با استفاده از نرمافزارSLIDE تحلیل گردید. مقایسه بین نتایج حاصل از مدلسازیهای آزمایشگاهی و پیشبینیهای تحلیلی نشان دهنده تطابق خوب بین نتایج میباشد