مقاله پایش سینتیک آبگیری اولتراسوند- اسمز کدوی سبز در شرایط مختلف فرآوری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در نوآوری در علوم و فناوری غذایی (علوم و فناوری غذایی) از صفحه ۵۱ تا ۶۱ منتشر شده است.
نام: پایش سینتیک آبگیری اولتراسوند- اسمز کدوی سبز در شرایط مختلف فرآوری
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انتقال جرم
مقاله کدوی سبز
مقاله جذب مواد جامد
مقاله شبکه عصبی مصنوعی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مختاریان محسن
جناب آقای / سرکار خانم: شفافی زنوزیان مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: آرمین محمد
جناب آقای / سرکار خانم: کوشکی فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این پژوهش، نمونه های کدو در غلظت های مختلف محلول اسمزی (ساکارز ۳۵% و سوربیتول ۵، ساکارز ۳۵% سوربیتول ۱۰ و ساکارز ۳۵% سوربیتول ۱۵%) و در دماهای (۵، ۲۵ و ۵۰ درجه سانتیگراد) با پیش تیمار اولتراسوند و بدون اولتراسوند تهیه شدند. در طی آبگیری اسمزی در تمام نمونه ها میزان کاهش آب و جذب مواد جامد افزایش در حالی که محتوی رطوبت کاهش یافت نتایج، نشان داد که در غلظت های مختلف محلول اسمزی و دمای ثابت در طول زمان در هر دو نمونه با پیش تیمار اولتراسوند و بدون پیش تیمار اولتراسوند میزان کاهش آب و همچنین جذب مواد جامد نمونه ها افزایش می یابد در صورتی که میزان رطوبت نمونه ها روندی نزولی دارد. میزان کاهش آب در هر دو نمونه پیش تیمار شده با اولتراسوند و بدون پیش تیمار اولتراسوند به ترتیب در غلظت ۵% سوربیتول ۳۵٫۷۵ (گرم/۱۰۰ گرم ماده جامد) و ۳۱٫۰۰ (گرم/۱۰۰ گرم ماده جامد) و در غلظت ۱۵% سوربیتول ۴۰٫۰۰ (گرم/۱۰۰ گرم ماده جامد) و ۳۵٫۴۲ (گرم/۱۰۰ گرم ماده جامد) مشاهده گردید که از لحاظ آماری اختلاف آماری معناداری را در سطح (a=%1) مشاهده گردید. به علاوه، میزان تغییرات جذب مواد جامد در هر دو نمونه پیش تیمار شده با اولتراسوند و بدون پیش تیمار اولتراسوند به ترتیب در غلظت ۵% سوربیتول ۹٫۳۳ (گرم/۱۰۰ گرم ماده جامد) و ۵٫۰۸ (گرم/۱۰۰ گرم ماده جامد) و در غلظت ۱۵% سوربیتول ۱۲٫۵۸ (گرم/۱۰۰ گرم ماده جامد) و ۶٫۱۷ (گرم/۱۰۰ گرم ماده جامد) مشاهده گردید که از لحاظ آماری، اختلاف آماری معناداری را در سطح (a=%1) نشان داد.