مقاله پایایی و روایی پرسشنامه سنجش میزان رضایت مشتری از خدمات داروخانه جمعیت هلال احمر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۱ در امداد و نجات از صفحه ۴۷ تا ۵۶ منتشر شده است.
نام: پایایی و روایی پرسشنامه سنجش میزان رضایت مشتری از خدمات داروخانه جمعیت هلال احمر
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رضایت مراجعه کننده
مقاله داروخانه
مقاله جمعیت هلال احمر
مقاله هنجاریابی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خرم دل کاظم
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهیمی محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: حیدری محمود
جناب آقای / سرکار خانم: فرخی محمدامین
جناب آقای / سرکار خانم: کمرانیان زاده الهام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: هدف پژوهش حاضر طراحی و اعتباریابی پرسشنامه سنجش میزان رضایت مشتری از خدمات داروخانه جمعیت هلال احمر بود.
روش ها: مقاله حاضر از نوع هنجاریابی است. جامعه آماری را تمامی مراجعه کنندگان به داروخانه جمعیت هلال احمر شیراز در زمستان ۱۳۹۰ تشکیل داده اند. به منظور انتخاب نمونه ها از روش نمونه گیری غیراحتمالی از نوع در دسترس بهره گرفته شده است و ۳۳۰ نفر به عنوان حجم جامعه نمونه بررسی شدند و پرسشنامه سنجش میزان رضایت از خدمات داروخانه را تکمیل کردند. به منظور سنجش پایایی پرسشنامه از روش های همسانی درونی (آلفای کرونباخ و ضریب تصنیفی) و روایی آن از شیوه های روایی صوری، محتوا و روایی سازه (تحلیل عوامل) استفاده شد. داده های پژوهش نیز توسط نرم افزار SPSS-16 تحلیل شدند.
یافته ها: نتایج تحلیل پایایی همسانی درونی ضریب آلفای کرونباخ و تصنیفی را برای عامل کلی معادل ۰٫۸۸ و ۰٫۷۳ و ضریب آلفای کرونباخ را برای سه عامل “نحوه برخورد و تعامل کارکنان”، “کیفیت کلی خدمات دهی” و “محیط فیزیکی” به ترتیب معادل r=0.92، r=0.75، r=0.71 نشان داد. مقادیر روایی محتوا و صوری نیز مناسب و مطلوب بود. نتایج تحلیل عوامل تاییدی به روش مولفه های اصلی با چرخش نهایی واریماکس به منظور بررسی روایی سازه سه عامل استخراج گردید و نتایج نشان داد، در مجموع ۳ عامل ۶۲٫۲۳ درصد از واریانس کل پرسشنامه را تبیین می نمایند.
نتیجه گیری: پرسشنامه حاضر دارای پایایی مناسب و روایی مطلوب به منظور ارزیابی کیفیت خدمات داروخانه های جمعیت هلال احمر می باشد.