مقاله پایایی آزمون- بازآزمون ارزیابی اسپاستیسیته عضلات اندام تحتانی با مقیاس اصلاح شده تاردیو در مبتلایان به ضعف نیمه بدن ناشی از سکته مغزی مزمن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در توانبخشی نوین از صفحه ۳۲ تا ۳۷ منتشر شده است.
نام: پایایی آزمون- بازآزمون ارزیابی اسپاستیسیته عضلات اندام تحتانی با مقیاس اصلاح شده تاردیو در مبتلایان به ضعف نیمه بدن ناشی از سکته مغزی مزمن
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسپاستیسیته
مقاله مقیاس اصلاح شده تاردیو
مقاله پایایی
مقاله سکته مغزی مزمن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فیاضی مریم
جناب آقای / سرکار خانم: نوری زاده دهکردی شهره
جناب آقای / سرکار خانم: دادگو مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: صالحی مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: اسپاستیسیته یکی از علایم سکته مغزی است که با افزایش وابسته به سرعت رفلکس های کششی تونیک و تشدید رفلکس های تاندونی (به علت افزایش تحریک پذیری رفلکس کششی) مشخص می شود. ارزیابی این اختلال حرکتی در تعیین میزان کارایی مداخلات درمانی از اهمیت خاصی برخوردار است. مقیاس اصلاح شده تاردیو یک معیار بالینی برای ارزیابی اسپاستیسیته در افراد مبتلا به سکته مغزی می باشد. هدف این تحقیق، ارزیابی پایایی آزمون – بازآزمون مقیاس اصلاح شده تاردیو در عضلات راست کننده زانو و پلانتار فلکسور مچ پا در مبتلایان به ضعف نیمه بدن ناشی از سکته مغزی مزمن می باشد.
روش بررسی: در تحقیقی از نوع تحلیلی- مقطعی، ۱۷ فرد (۱۰ مرد، ۷زن) مبتلا به سکته مغزی مزمن با میانگین سنی۱۳٫۴۵ ±۵۵٫۵۸ سال که حداقل سه ماه و حداکثر چهار سال از بیماری آنها گذشته بود، با روش نمونه گیری ساده و از افراد در دسترس مراجعه کننده به مراکز توان بخشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران، وارد مطالعه شدند. شدت اسپاستیسیته عضلات راست کننده زانو و پلانتار فلکسورهای مچ پا توسط یک آزمونگر در دو نوبت زمانی به فاصله یک هفته در دو ماه اردیبهشت و خرداد سال ۱۳۹۰، ارزیابی شدند.
یافته ها: توافق بین دو نوبت ارزیابی کیفیت واکنش عضلات راست کننده زانو و پلانتار فلکسور مچ پا بر اساس آزمون آماری ICCبه ترتیب ۰٫۸ و ۰٫۹۲ به دست آمد. مقادیر ICC برای اختلاف دو زاویه واکنش عضلانی و دامنه حرکتی کامل (R2-R1) به عنوان معیار شدت اسپاستیسیته، در عضلات راست کننده زانو و پلانتارفلکسورهای مچ پا به ترتیب ۰٫۶۶ و ۰٫۸۷ محاسبه گردید.
نتیجه گیری: مقیاس اصلاح شده تاردیو در عضلات اندام تحتانی مبتلایان به سکته مغزی مزمن دارای پایایی خوبی است. احتمالا از این مقیاس می توان برای ارزیابی اسپاستیسیته عضلات اندام تحتانی در مبتلایان به سکته مغزی مزمن استفاده کرد.