سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

بیژن اعتمادی – عضوهیئت علمی بخش علوم زمین دانشگاه شیراز
شهرام نیکنام – دانشجوی کارشناسی ارشدزمین شناسی اقتصادی دانشگاه شیراز
سمانه ستار – دانشجوی کارشناسی ارشدچینه وفسیل شناسی دانشگاه پیام نورتهران

چکیده:

کانسارخاک دورک شاهپوری درجنوب غرب شهرستان شهرکرد ودربین آهکهای دولومیتی ضخیم لایه سازنددالان به سن پرمین وسنگ آهکهای سازند باسن تریاس زیرین قرارگرفته است. شواهد صحرایی همچونهمچون هم شیب بودن لایه نسوزبالایه های بالایی وعدم وجودتوده نفوذی وهاله های دگرسانی درنزدیکی ذخیره حاکی ازرسوبی بودن این کانسارمی باشد. براساس مطالعات کانسی شناسی کائولینیت کوارتزوایلیت ،کانی های اصلی وآلبیت ناتروآلونیت وژیپس کانی های فرعی موجود در این کانسارهستند. ایلیت ازهوازدگی سنگهای غنی ازسیلییس به صورت اولیه وکانی های ناتروآلونیت وژیپس به صورت ثانویه شکل گرفته اند. بررسی الگوی تحرک عناصراصلی حزئی ونادرخاکی وتعیین شاخص های شیمیایی هوازدگی (CIW) ودگرسانی (CIA) وترسیم نمودارهای هوازدگی نشان می دهدکه هوازدگی فرآیندقالب درشکل گیری این کانساربوده ونمایانگرتهی شدگی عناصرقلیایی وقلیایی خاکی وتمرکزسیلیس وآلومین طی فرآیندهوازدگی دراین کانساراست. نتایج حاصل ازنمودار هوازدگی A-CN-K ومحاسبه شاخص های شیمیایی هوازدگی (CIW) ودگرسانی (CIA) نمایانگرهوازدگی شدیدسنگ منشاوحضورالبیت نشانگرعدم بلوغ کامل رسوبات می باشد.نسبت پایین Cr/Th Á Co/Th درکنارنتایج نمودارهای La/Th Á TiO2/Al2O3 نشانگرفلسیک بودن سنگ منشاباترکیب حدواسط گرانیت یاگرانودیوریت برای رسوبات این کانساراست. الگوی REE بهنجارشده نمونه های رسی باکندریت وترکیب شیل آمریکای شمالی نشانگرغنی شدگی LREE/HREE وناهنجاری های منفی Ce Á Eu بوده که نمایانگر هوازدگی شدیدسنگ منشارسوبات رسی می باشد.