سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیدحسین هاشمی – دانشگاه تربیت معلم تهران
نیما نظام وفا – دانشجوی کارشناسی ارشد
محمدرضا آریانسب – کارشناسی ارشد دیرینه شناسی

چکیده:

پالینوفلورای نسبتا متنوعی با حفظ شدگی ضعیف تا نسبتا خوب شامل میکروفیتوپلانکتون ها سیست پرازینوفیت ها و آکریتارک ها اسپورها کیتینوزوآها و اسکلوکودنت ها درنهشته های سازند زکین میدان گازی کیش شمال خلیج فارس وجود دارد باتوجه به گسترش چینه شناسی پالینومورف هایی مانند Ancyrospora sp. cf. A. Cristatisporites triangulatus Chomotriletes vedugensis Geminospora lemurata ancyrea و عدمحضور فرم های شاخص فامنین مانند Retispora lepidophyta سازند زکین دربرش چینه شناسی مورد مطالعه با اوایل دونین پسین فرازنین نسبت داده شده است حضور اسکلوکودونت ها به همراه تعدادکمی از میکروفیتوپلانکتونهای دریایی با زوائد نسبتا بلند مانند Multipliciphaeridium sp. حاکی ازتشکیل رسوبات سازند زکین دربرش چینه شناسی مذکور درمحیط دریایی نزدیک به ساحل می باشد.