سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فرشته سجادی – استادیار، دانشکده زمین شناسی دانشگاه تهران
نوید نویدی ایزد – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده زمین شناسی دانشگاه تهران

چکیده:

پالینوفاسیس سازند دلیچای در شمال شرق سمنان با برداشت ۶٩ نمونه مورد مطالعات پالینولوژیکی قرار گرفت . پالینومورفهای متنوع با درجه حفظ شدگی خوب شامل میوسپور، سیست داینوفلاژله پوسته داخلی فرامینیفرها، آکریتارک، قطعات چوب (بافت گیاهان ) و AOM در رسوبات سازند دلیچای وجود دارند. در قسمت های پایینی برش مورد مطالعه، حضور نسبتاً فراوان داینوسیست های پروکسیمیت و آکریتارک های با تزئینات کم ، مؤید کم بودن عمق حوضه رسوبگذاری در این قسمت می اما در قسمت های بالایی برش، افزایش داینوفلاژله های آوریت و همچنین فراوانی پالینوماسرال های اپک تیغه ای به هم بعد، از پیشروی دریا و افزایش عمق نسبی حوضه رسوبگذاری از پائین به سمت بالا حکایت می آنند . در اکثر نمونه های مورد مطالعه حضور فراوان AOM شفاف نسبت به AOM تیره مؤید محیط کم اکسیژن با سرعت رسوبگذاری پایین است . علاوه بر شواهد فوق، شناسایی سه نوع پالینوفاسیس VI, IV, II در رسوبات مورد مطالعه نیز، موید یک محیط ساحلی کم عمق، کم اآسیژن با سرعت رسوبگذاری پایین است آه به تدریج شاهد پیشروی دریا و افزایش نسبی عمق حوضه رسوبگذاری بوده است.