سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی گیاه پالایی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

کبری یوسفی – دانشجوی کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی دانشگاه تحصیلات تکمیلی صن
علی ریاحی مدار – استادیارگروه بیوتکنولوژی،پژوهشکده علوم محیطی،مرکزبین اللمللی عل
مهدی محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی دانشگاه تحصیلات تکمیلی صن
معین الدین نصیری بزنجانی – دانشجوی کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی دانشگاه تحصیلات تکمیلی صن

چکیده:

گیاه پالایی تکنیکی شامل جذب و تغییر شکل و تجمع و یا تصعید آلاینده ها توسط گیاه از سطح ذرات جامد خاک و فاز مایع آنمیباشد. واژه فلزات سنگین به فلزات و شبه فلزات برمیگردد که چگالی بیشتر از۵gr/cmدارند که معمولا با آلودگی و سمیت همراه میباشد. در این تحقیق، گیاه پالایی گیاه ازمک (Cardariadrapa در حضور فلز مس مورد بررسی قرار گرفت و همچنین اثرات غلظتهای مختلف ۰،۲۵ ،۱۰۰ ، ۲۰۰ppm سولفات مس بر برخی خصوصیات مورفولوژیک، محتوی فلاونوئیدها، مقدار پروتئین کل گیاه ازمک اندازه گیری شد. نتایج به دست آمده نشان دهنده توانایی جذب مس توسط این گیاه میباشد، که باافزایش محتوای فلاونوئیدی و پروتئین کل در همه غلظتها همراه بود. درحالیکه این عنصر بر روی خصوصیات مورفولوژیک تاثیر منفی داشتهو باعث کاهش رشد گیاه گردید. با توجه به نتایج حاصله، این گیاه میتواند پالایشگری مناسب برای کاهش اثرات زیست تخریبی این فلز باشد.