سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سیده فرزانه فاطمی اردستانی – پژوهشکده برنج و مرکبات، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری
قربانعلی نعمتزاده – پژوهشکده برنج و مرکبات، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری
حسین عسکری – گروه بیوتکنولوژی، دانشکده مهندسی انرژی و فناوریهای نوین، دانشگاه ش
مسعود یوسفی – پژوهشکده برنج و مرکبات، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده:

بخش بزرگی از اراضی ایران در گروه اراضی شور طبقه بندی می شوند که این مسئله کشت و کار و تولید محصولات کشاورزی را با محدودیت مواجه ساخته است. اصلاح خاک های شور می تواند راهکاری در جهت افزایش زمین های قابل کشت و نهایتا افزایش تولیدات کشاورزی باشد. یکی از روش های موثر استفاده از گیاهان هالوفیت معرفی شده است. تا کنون بیش از ۳۵۴ گونه هالوفیت در فلور گیاهی ایران شناسایی شده است. گیاهان هالوفیت علاوه بر اینکه توانایی استقرار و رشد در خاک های شور را دارند، می توانند در هر دوره زراعی مقدار قابل توجهی از نمک های خاک را جذب نمایند و با تکرار دوره های کشت شوری خاک را کاهش دهند. بنابراین می توان با کشت گیاهان هالوفیت، مشکلات زراعی ناشی از تنش شوری را تا حد ممکن کاهش داد. هدف مطالعه حاضر معرفی گیاهان متحمل شوری مستعد در نمک زدایی اراضی شور میباشد.