سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

شهرام گودرزی – اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
مهران هودجی – اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد خوراسگان
محمود کلباسی –
پیام نجفی –

چکیده:

وجود فلزات سنگین درمحیط زیست همواره سلامت انسان گیاهان و حیوانات را تحت تاثیر قرار داده است این فلزات عناصری هستند که به راحتی طی فرایندهای شیمیایی و میکروبی قابل تجزیه نیستند با این حال میل زیادی به تجمع درخاک محیط های آبزی و تجمع دراندامهای گیاهی دارند دراین تحقیق امکان جذف فلزسنگین کروم ازلجن غنی شده به این فلز درسطح تغلیظ ۱۵۰میلی گرم درکیلوگرم لجن توسط سه گونه گیاه آبزی نی خیزران لوئی و بوریا دربازه زمانی دو ماهه و درسه تکرار مورد بررسی قرارگرفت نتیجه این تحقیق نشان داد بعداز۶۰ روز بیشترین میزان جذب مشاهده شده دراندامهای زیرزمینی درگونه گیاهی نی خیزران با میزان ۳۷۸/۶ میلی گرم به کیلوگرمماده خشک بالاترین و بعد ازآن لوئی و بوریا به ترتیب مقادیر ۲۱۲/۳و۹۸/۸ را تجمع نمودند. فاکتورTF نیز دراین سه گیاه به ترتیب ۰/۱۶و۰/۲۳و۰/۲۱ محاسبه گردید که نشان ازتوانایی بالای نسبی هرسه گونه گیاهی مورد مطالعه درگیاه پالایی درمحیطهای آلوده به کروم دارد.