سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رویا ساجدی – کارشناسی ارشد گروه باغبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهرابه-ر میدان آ
محمود ملکی – هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهرابه-ر میدان آزادی، ۱۲ متری اداره

چکیده:

یک طرح آزمایشی فاکتوریل بر پایه کاملا تصادفی که دارای دو سطح برای واریته (پاسارگاد و پروسدسی) به عنوان فاکتور A و ۴سطح دزآلودگی به عنوان فاکتورB (200،۱۵۰،۱۰۰،۵۰ میلی گرم برکیلوگرم خاک باتکراراجرا شد. . نرم افزار MSTAT-C و آزمون دانکن برای تجزیه واریانس ومیایسه میانگین بکار گرفته شد. محتوای کادمیوم بافت گیاهی بصورت کمی با کاربرد اسپکتوفتومتری جذب اتمی تعیین گردید. مشاهدات نشان داد، افزایش غلظت کادمیوم ریشه با برگ با محتوای کادمیوم خاک همراه نیست . حداکثر جذب کادمیوم در ریشه و برگ به ترتیب برابر است با ۶۸ و ۹۱۲ میلی گرم بر کیلوگرم (بر اساس وزن خشک) بود زمانی که میزان کامیوم خاک ۵۰ یا۱۰۰ میلی گرم بر کیلوگرم است، بنابر این محتوی کادمیوم ریشه و برگ با افزایش غلظت کادمیوم خاک کاهش می یابد .جذب کادمیوم واریته پاسارگاد بهتر از واریته پروسدسی بود اما از نظر بیوماس واریته پروسدسی بسیار بهتر بود.۵ بار قابل کشت است. این بررسی مشخص می کند که تربچه قادر به – ۲۰ دارد و در سال ۴ – تربچه در سال عملکرد ۱۸ حذف کادمیوم از خاکهای آلوده تا سطح استاندار در خاک های با آلودگی محدود می باشد.