سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ویدا کیوانفر – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
مسیح افقه – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
مهدی رحمانیان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:

برای نشان دادن شرایط پالئواکولوژی در رسوبات مناطق عمیق میتوان از فراوانی مورفو تیپ های روزنه بران پلاژیک استفاده نمود از آنجاییکه در مقطع مورد مطالعه گونه های پلاژیک مانندDicarinella concavata,Globotroncanamarei,Globotruncana sp . :و فراوانی گونه هایی نظیرMarginotruncana sigali ,Globotruncana bulloidesنشان دهنده پیشروی به طور ناگهانی و عمق زیاد می باشد که می تواند برای شناسایی بوم شناسی دیرینه مورد استفاده قرار گیرد. اساس این شناسایی مبتنی بر تهیین بیوزون های موجود در برش مورد ممالهه می باشد.به منرورشناسایی بوم شناسی تحلیل بوم شناسی بررسی آماری نیز در این ممالهه در کنار شناسایی بیوزن مد نظر قرار گرفته است. برش مورد مطالعه در۸۰ کیلومتری شرق شیراز قرار گرفته است. سه بیوزون در این برش شناسایی گردیده که بیان گر شرایط بوم شناسی دیرینه آن می باشد.