سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

پگاه شمس – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور مرکز شیراز
مهناز پروانه نژادشیرازی – استادیار، گروه زمین شناسی، دانشگاه پیام نور
محمد بهرامی – استادیار، گروه زمین شناسی، دانشگاه پیام نور

چکیده:

به منظور تعیین پالئواکولوژی سازند تاربور در شمال شیراز واقع در روستای بورکی مجموعه ای از فرامینیفرهای این سازند، همراه با میکروفاسیسهای مربوطه مورد مطالعه قرار گرفت. براساس مطالعات پتروگرافی، رسوبات کربناته سازند تاربور را می توان به ۱۰ میکروفاسیس کربناته تقسیم نمود. مطالعات صحرایی و میکروسکوپی منجر به شناسایی رخساره های کربناته مربوط به محیطهای دریای باز، سد کربناته، لاگون و پهنه جزر و مدی گردید. از آنجایی که اصولاً علل تغییرات در ترکیب فونا ، ناشی از تغییر در فاکتورهای اکولوژیکی است به همین دلیل مهمترین فاکتورهای اکولوژیکی از جمله عمق آب شوری و اکسیژن ، بررسی شد. این مطالعات نشان می دهد که در ابتدای سازند با ظهور و تجمع زیاد اربیتوئیدس و امفالوسیکلوس که شاخص محیط کم عمق دریای باز هستند عمق آب زیاد و شوری نرمال و اکسیژن نسبتاً کافی می باشد با حرکت به طرف بالای سازند و رسیدن به میانه های و ظهور رودیست و تجمع آن محیط کم عمق شده و ناپایداری در شوری و میزان اکیسژن دیده م یشود و با رسیدن به بالای سازن با ظهور ملیولید و کم شدن چشمگیر فسیل ها محیط به شدت کم عمق شده چرخه آب و فوق شوری آب نیز محدود می گردد میزان اکسیژن و شوری به شدت ناپایدار و متغیر و محیطی پرتلاطم و فشار برای ارگانیس مها به وجود می آید.