سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سید حسین هاشمی – گروه زمین شناسی، دکتری، دانشیار، دانشکده علوم، دانشگاه خوارزمی، تهر
فریدون صالحی – شرکت ملی نفت مناطق مرکزی ایران، مدیر امور اجرایی
زهرا قدیمی – گروه زمین شناسی، دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشجو، دانشکده علوم، دانشگ

چکیده:

پالئواکولوژی نهشته های سازندهای سروک و ایلام در یکی از میادین نفتی جنوب غرب ایران واقع در ۵۰ کیلومتری جنوب شرق شیراز با استفاده از فرامینیفرا بررسی شده است. ضخامت نهشته های سازندهای سروک و ایلام در برش چینه شناسی مورد مطالعه، به ترتیب ۱۴۴ و ۳۹/۵ متر است. مرزهای زیرین و بالایی سازند ایلام به صورت ناپیوسته می باشد. ١٣ نمونه از سازند ایلام و ٢۶ نمونه از سازند سروک جهت انجام این مطالعه برداشت شد. در این مطالعه ٢٧ جنس و ٢٩ گونه از فرامینیفرای بنتونیک، ٢ جنس و ٢ گونه از فرامینیفرای پلانکتونیک مورد شناسایی قرار گرفت. براساس حضور ،Nezzazzatinella picardi، Moncharmontia apenninica ،Nezzazzata sp ،Nezzazzata simplex Daxia cenomana ،Mayncina sp. ،Cuneolina pavonia سن نهشته های سازند سروک، سنومانین و بر اساس حضور Globotruncana elevata سن نهشته های سازند ایلام سانتونین در نظر گرفته شد. با توجه به فراوانی و تنوع بسیار کم جلبک های آهکی ، نحوه زیست فرامینیفرای بنتونیک و همچنین پایین بودن نسبت فرامینیفرای پلانکتونیک به بنتونیک (P/B ratio) محیط رسوبگذاری در زمان تشکیل نهشته های مورد مطالعه کم عمق، کم اکسیژن، و آشفته در نظر گرفته شده است.