مقاله پالئواکولوژی سازند آب تلخ در برش پادها واقع در شرق حوضه کپه داغ، بر اساس روزن داران پلانکتونیک و بنتیک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۱ در رخساره های رسوبی از صفحه ۱۱۹ تا ۱۳۴ منتشر شده است.
نام: پالئواکولوژی سازند آب تلخ در برش پادها واقع در شرق حوضه کپه داغ، بر اساس روزن داران پلانکتونیک و بنتیک
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کپه داغ
مقاله سازند آب تلخ
مقاله پادها
مقاله روزن دار پلانکتونیک و بنتونیک
مقاله بایوزون
مقاله سانتونین پسین – ماستریشتین پیشین

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی مرتضی
جناب آقای / سرکار خانم: وحیدی نیا محمد
جناب آقای / سرکار خانم: عاشوری علیرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سازند آب تلخ یکی از واحدهای کرتاسه پسین مربوط به حوضه رسوبی کپه داغ (شمال شرق ایران) است. این مطالعه به بررسی سازند مذکور در شرق حوضه در روستای پادها می پردازد. این سازند دارای ۹۹۱ متر ضخامت بوده و سنگ شناسی آن متشکل از شیل و مارن خاکستری تا خاکستری متمایل به آبی است. مرز زیرین آن با سازند آب دراز به صورت تدریجی و هم شیب و مرز بالایی آن با سازند نیزار ناپیوسته است. در این پژوهش برای تعیین پالئواکولوژی (شامل عمق، اکسیژن و مواد غذایی) برش مورد مطالعه از روزن داران پلانکتونیک و بنتونیک استفاده شد. برای بررسی تغییرات سطح دریا و تعیین عمق این برش از روزن داران بنتونیک شاخص عمق، نسبت روزن داران پلانکتونیک به بنتونیک و معادله Van der Zwaan et al.  (1990)استفاده شد. بر این اساس بخش ابتدایی و میانی این سازند نشان دهنده عمق باتیال بالایی و بخش انتهایی آن معرف عمق نریتیک می باشد. همچنین عمق ۱۷۰ تا ۴۷۰ متر برای بخش ابتدایی تا میانی و محدوده عمقی از ۱۷۰ تا ۴۰ متر برای بخش انتهایی برش پیشنهاد گردیده است. در این تحقیق سازند مورد نظر بر اساس مورفوتایپ بنتونیک اپی فونا به اینفونا (EP/IN) و روزن داران پلانکتونیک دو ردیفی به دو بخش تقسیم شده است. بخش پایینی که در آن نسبت مورفوتایپ (EP/IN) فراوان و روزن داران دو ردیفی کاهش یافته، نشان دهنده شرایط محیطی اکسیژن بالا و مواد غذایی کم بوده و بخش بالایی که روزن داران دو ردیفی آن افزایش و نسبت مورفوتایپهای (EP/IN) کاهش یافته است، نشان دهنده کاهش مقدار اکسیژن و افزایش مواد غذایی می باشد.