سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهرگان حیدریان – کارشناس چینه و فسیل سازمان زمین شناسی مرکز شیراز

چکیده:

در این تحقیق ، یک برش چینه شناسی از سازند جهرم واقع در ٩٠ آیلومتری جنوب شرق شیراز با ضخامت ۴٢١ متر و سن ائوسن میانی مورد مطالعه قرار گرفت.با مطالعه ٢٠٠ مقطع میکروسکوپی و ۵ نمونه آنالیز شیمیایی X-RF از این سازند و جمع بندی نتایج آن مشخص شد آه عمق تشکیل هر بیوزون با نسبت درصد فراوانی عناصر شیمیایی موجود در هر بیوزون مطابقت دارد و مهمترین روند تغییرات این عناصر در پایان سازند جهرم می باشند و نشاندهنده آاهش عمق می باشند. حداکثر حالت اآسیداسیون در بخش پایانی سازند است آه با کاهش عمق مطابقت دارد .با توجه به درصد Na مشخص شد که آب و هوای دیرینه در زمان ائوسن میانی گرم بوده است که با نتایج آنالیزشیمیایی مطابقت دارد. با توجه به موارد فوق ، شرایط محیطی بیوتوپ های در برگیرنده هر یک از بیوزون های شاخص فرامینیفرها نیز به دقت شناسایی شده است. زیست چینه نگاری در این برش منجر به شناسایی ٢۴ جنس و ٣۴ گونه فسیلی از روزن بران آف زی شد . روزن بران شناسایی شده در قالب سه بیوزون طبقه بندی شده اند آه به ترتیب سنی از قدیم به جدید عبارتند از Somalina Sub Zone (بخش زیرین ائوسن میانی) Nummulites – Alveolina Assemblage Zone بخش میانی ائوسن میانی ) Orbitolites complanatus – Dictyoconus sp. – Coskinolina sp. Assemblage Zone بخش بالایی ائوسن میانی).در مجموع بیوزون های شناسایی شده معرف سن ائوسن میانی برای سازند جهرم در این برش می باشند.