سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سمیه کرمی چمه – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت،دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزس
عبدالمهدی بخشنده – استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خو
سیدعطاءاله سیادت – استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خو
محمدرضا مرادی تلاوت – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامی

چکیده:

شاخص های زیادی برای مقایسه تحمل وحساسیت گیاهان زراعی نسبت به تنش های محیطی معرفی شده اند. به منظور ارزیابی تحمل وحساسیت مراحل مختلف رشدی گندم نان پژوهشی بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کاملا تصادفی با ۴ تکرار درسال زراعی ۱۳۱۱ ۱۱ درفضای باز دانشگاه رامین ومنابع طبیعی رامین )خوزستان( به صورت گلدانی انجام شد. . تیمارها شامل – ۶ و ۱ دسی زیمنس بر متر( و فاکتور دوم زمان محلول پاشی آهن با ، فاکتور اول آب آبیاری با ۴ مرحله شوری )آب معمولی، ۳غلظت ثابت ۳ در هزار ) ۳ کیلوگرم سولفات آهن در هکتار( در ۴ مرحله شاهد )بدون محلول پاشی(، محلول پاشی در مرحلهپنجه زنی، محلول پاشی در مرحله شکم خوش و محلول پاشی در مرحله شروع گرده افشانی و سنبله دهی بود نتایج نشان داد که مراحل مختلف محلول پاشی آهن نظر صفت عملکرد دانه از لحاظ شاخص های به تنش ) SSI (،شاخص تحمل تنش ) STI ،)شاخص پایداری عملکرد ) YIS ( و شاخص خسارت تنش ) SDI ( تفاوت معنی داری نداشتند. به طور کلی،بهترین شاخص برایارزیابی تحمل و حساسیت در مراحل مختلف رشدی گندم نان نسبت به تنش شوری شاخص تحمل تنش ) STI (بود. که بر اساس آن،متحمل ترین وحساس مراحل رشدی گندم، به تر تیب مرحله پنجه زنی، و مرحله گرده افشانی وسنبله دهی بودند