سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا صفاری – مسؤل گلخانه سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری مشهد

چکیده:

رشد روز افزون جمعیت و به دنبال آن توسعه صنایع سنگین، سبب آلودگیهای وسیع در سطح محیط زیست گردیده است. امروزه استفاده از منابع غیر آلاینده و سازگار با محیط زیست، برای تأمین بستر رشد گیاهان، توجه بیشتر محققان را جلب کرده است. خطر آلودگی محیط زیست، به ویژه خاک و آبهای زیر زمینی، به دنبال استفاده از منابع آلاینده سبب شده که روشهای جایگزین کشت خاکی و به ویژه بسترهای کشت از کاربرد و اهمیت بیشتری برخوردار باشند. این آلودگیها نه تنها موجب صدمه به کیفیت خاک جهت تولید بهینه محصول، بلکه موجب خطراتی جبران ناپذیر به سلامت انسانها نیز شده است. در حال حاضر، پاک سازی محیط زیست از آلاینده ها، از اهداف اساسی بسیاری از تحقیقات می باشد.این تحقیق به منظور بررسی اثر کودهای زیستی تولید شده در سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری مشهد روی گیاه زینتی بنفشه آفریقایی به صورت طرح فاکتوریل با ۳ تکرار انجام گرفت. فاکتورهای طرح شامل انواع مختلف کود به ۳ صورت( کمپوست زباله، ورمی کمپوست و کمپوست گرانوله گوگرددار) در پلات اصلی و مقادیر مختلف کود در ۴ سطح ( ۵% و ۱۰% و ۱۵% و ۲۰%) بودند.نتایج تجزیه واریانس داده ها نشان داد اثرات اصلی و فرعی و همچنین اثر متقابل نوع کود در مقدار کود معنی دار شده است.کود ورمی کمپوست با نسبت ۱۰ درصد حجم وزنی خاک گلدان اثر بهتر و مژثری نسبت به سایر کودهای مورد آزمایش روی شاخصهای اندازه گیری شده داشت.