سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد سیبی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
محمد میرزاخانی – عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فراهان
مسعود گماریان – عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

چکیده:

به منظور پاسخ خصوصیات فیزیولوژیکی گلرنگ به تنش آبی و مصرف زئولیت و سالیسیلیک اسید، آزمایشی در سال زراعی ۱۳۸۹ به صورت اسپلیت فاکتوریل در قالب طرح پایه ی بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار اجرا شد. در این آزمایش تنش آبی به عنوان عامل اصلی در سه سطح I0= آبیاری بر اساس نیاز آبی گیاه (شاهد)، I1=آبیاری به میزان ۸۵ درصد نیاز آبی گیاه، I2= آبیاری به میزان ۷۰درصد نیاز آبی گیاه در کرت های اصلی و مصرف مقادیر مختلف زئولیت در سه سطح Z0=عدم مصرف زئولیت (شاهد)، Z1=مصرف زئولیت به مقدار هشت تن در هکتار Z2= مصرف زئولیت به مقدار هشت تن در هکتار و مصرف سالیسیلیک اسید در دو سطح SA0= عدم مصرف سالیسیلیک اسید و SA1= مصرف سالیسیلیک اسید ( محلول پاشی) به عنوان عوامل فرعی به صورت فاکتوریل در کرت های فرعی قرار داده شد . نتایج نشان داد که اثر سطوح مختلف تنش آبی بر صفاتی مانند : میزان آب نسبی، کمبود آب اشباع و عملکرد اقتصادی غوزه های فرعی در سطح آماری یک درصد معنی دار شد . همچنین سطوح مختلف مصرف زئولیت بر صفاتی همچون، عملکرد اقتصادی غوزههای فرعی و کمبود آب اشباع در سطح آماری یک درصد معنی دار شد . مصرف سالیسیلیک اسید نیز بر صفات وزن هزار دانه ی غوزههای فرعی و کمبود آب اشباع در سطح آماری پنج درصد معنی دار شد.