سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

حسن مهدوی کیا – دانشجوی دوره دکترای باغبانی
راضیه صفرعلیزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد باغبانی
ناصر مهنا – اعضای هیات علمی دانشگاه تبریز
شاهین اوستان – اعضای هیات علمی دانشگاه تبریز

چکیده:

در بیشتر درختان میوه کلروز ناشی از کمبود آهن باعث خسارات اقتصادی م یشود. اخیرا، تکنیک کشت بافت جهت بررسی حساسیت پایه ها به کلروز آهن و مطالعه جنب ههای رشد و نموی و مورفولوژیکی مورد استفاده قرار گرفته است . در این مطاالعه گیاهچه های درون شیشه ای سه ژنوتیپ سیب MM.106 ، باکاتا و گمی آلماسی در محیط کشت MS حاوی چهار غلظت ( ۰ و ۹ و ۱۸ و ۳۶ میلی گرم بر لیتر) آهن Fe-NaEDTA و محیط MS کامل کشت شده و شاخص کلروز ظاهری، شاخص کلروفیل برگ و وزن خشک گیاهچه ها ارزیابی شدند. نتایج نشان داد که سطوح تیمار آهن، شاخص کلروز ظاهری پایه های MM.106 و باکاتا را تحت تأثیر قرار داد. پایه گمی آلماسی تا پایان آزمایش هی چگونه علائم کلروز را از خود نشان نداد. اثر پایه و سطوح تیمار آهن روی شاخص کلروفیل برگ در سطح احتمال ۵% اختلاف معنی دار را نشان داد ب ه طوری که گیاهچه های پایه گم یآلماسی بیشترین شاخص کلروفیل و تیمارهای ۳۶mg/l آهن و MS کامل، بیشترین اثر را روی این شاخص از خود نشان دادند.