سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمد میرزاخانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد فراهان، گروه کشاورزی، فراهان، ایران

چکیده:

جهت بررسی پاسخ گلرنگ به تلقیح دوگانه باکتری ازتوباکتر و قارچ میکوریزا همراه با مصرف سطوح مختلف نیتروژن و فسفر بر کارایی مصرف فسفر رقم IL-111 ، دو آزمایش در بهار سال های زراعی ۸۵-۱۳۸۴ و ۸۶-۱۳۸۵ در مزرعه آموزشی – تحقیقاتی دانشگاه آزاد واحد فراهان ا جرا گردید. آزمایش ها بصورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد . عوامل مورد آزمون شامل ازتوباکتر کروکوکم و گلوموس اینترارادیسس هر کدام در دو سطح به ترتیب شامل ( M0 و A0 یعنی عدم تلقیح با باکتری ازتوباکتر و قارچ میکوریزا ، M1 و A1 یعنی تلقیح با ازتوباکتر و میکوریزا) و مصرف کود های نیتروژن (از منبع اوره) و فسفر (از منبع سوپر فسفات تریپل) در چهار سطح به صورت ترکیبی در نظر گرفته شد: [P0+N0=F0 و P25+N50=F1 و P50+N100=F2 و (kgha-1) و P75+N150=F3]. صفاتی از قبیل درصد فسفر، درصد پتاسیم، کارایی زراعی فسفر، ا کرایی مصرف فسفر، کارایی فیزیولوژیکی فسفر، و بازیافت ظاهری فسفر اندازه گیری شدند. در بین کلیه تیمارها، بیشترین مقدار عملکرد دانه با میانگین ۱۵۵۶ کیلوگرم در هکتار متعلق به تیمار Y2A0M1F3 ( سال دوم آزمایش + عدم تلقیح با ازتوباکتر+ تلقیح با میکوریزا + مصرف ۱۵۰ کیلوگرم نیتروژن و ۷۵ کیلوگرم در هکتار فسفر) و کمترین آن با میانگین ۷۲۳/۷ کیلوگرم در هکتار متعلق به تیمار Y1A0M1F0 ( سال اول آزمایش + عدم تلقیح با ازتوباکتر + تلقیح با میکوریزا + عدم مصرف کود های نیتروژن و فسفر) بود. نتایج نشان داد که اثر تلقیح با ازتوباکتر بر صفات کارایی زراعی فسفر و بازیافت ظاهری فسفر معنی داری شد. همچنین تلقیح با قارچ میکوریزا بر صفات کارایی مصرف فسفر، کارایی فیزیولوژیکی فسفر و بازیافت ظاهری فسفر اثر معنی دا ری داشت. سطوح مختلف مصرف نیتروژن و فسفر نیز بر صفاتی چون درصد پتاسیم، درصد فسفر، کارایی زراعی فسفر، کارایی مصرف فسفر، کارایی فیزیولوژیکی فسفر و بازیافت ظاهری فسفر أ تثیر معنی داری د اشت. تلقیح بذورگلرنگ بهاره، با باکتری ازتوباکتر و قارچ میکوریزا باعث افزایش حدود ۵/۱۶ درصدی میانگین دو ساله عملکرد دانه شد.