سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

بهنام طهماسب پور – دانشجوی سابق اصلاح نباتات دانشگاه تبریز
علیرضا اصغری میرک – عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور مشکین شهر

چکیده:

با توجه به نیازهای کشور به روغنهای خوراکی توسعه کشت دانه های روغنی از اهمیت زیادی برخوردار است هرچند که گلرنگ یک گیاه بومی ایران بوده و مقاوم به تنش های خشکی و شوری است اما مطالعات اندکی دررابطه با این گیاه انجام شده است به منظور ارزیابی اثر تنش خشکی برعملکرد دانه و روغن اجزای عملکرد درصد روغن و سایرصفات زراعی ژنوتیپ های مختلف گلرنگ بهاره آزمایشی درسال زراعی ۱۳۸۴ درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی به صورت فاکتوریل با سه تکرار در شرایط عادی بدون تنش و تنش خشکی در دو مرحله شروع ساقه روی و شروع گلدهی با استفاده از شش ژنوتیپ اجرا شد نتایج نشان داد که تنش خشکی در دومرحله شروع ساقه روی و شروع گلدهی برصفاتی نظیر عملکرد دانه و روغن اجزای عملکرد و وارتفاع بوته تاثیر معنی داری داشت براساس نتایج بدست آمده مرحله شروع گلدهی به عنوان حساس ترین مرحله به تنش خشکی شناخته شد تجزیه واریانس داده ها تنوع ژنتیکی بالایی را برای صفات مورد مطالعه بین ژنوتیپ ها نشان داد ژنوتیپ های ۳۴۰۶۹ ، K.H.64.68 و ۳۴۰۷۷۹ با داشتن بیشترین عملکرد دانه و روغن به عنوان ژنوتیپ های برتری و ژنوتیپ CART.77.191 با داشتن کمترین عملکرد دانه و روغن در شرایط عادی و تنش دار به عنوان ژنوتیپ کم محصول شناخته شدند.