سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سمیه حاجی نیا – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زراعت، دانشکده کشاورزی دانشگاه ایلام
محمدجواد زارع – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی دانشگاه ایلام
ابراهیم محمدی گل تپه – استاد دانشگاه تربیت مدرس
فرهاد رجالی – استادیار موسسه خاک و آب کرج

چکیده:

در بسیاری از مناطق جهان تنش شوری مشکل جدی جهت رشد و تولید محصولات زراعی محسوب می شود. کاربرد میکروارگانیسم های اندوفیت تحت شرایط تنش شوری از راهکارهای نوین جهت مقابله با این مشکل است. به منظور بررسی توانایی قارچ Piriformospora indica بر زیتوده اندام های هوایی، مقدار کلروفیل a و b، مقدار رطوبت نسبی برگ، مقدار پرولین و میزان آسیب غشاء سلول گیاهچه های گندم تحت تنش شوری (۲/۰، ۴، ۸ و ۱۲ ds/m)، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ۳ تکرار در آبان ماه سال ۱۳۸۹ در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه ایلام اجرا گردید. نتایج نشان داد که قارچ P. indica تأثیر مثبت و معنی داری بر وزن زیتوده اندام های هوایی تحت شرایط شور و غیر شور داشت. همچنین گیاهان تلقیح شده با P. indica از میزان کلروفیل، مقدار آب نسبی و پرولین بیشتری نسبت به گیاهان شاهد برخودار بودند. قارچ P. indica موجب کاهش اثرات سوء شوری بر آسیب دیدگی غشاء سلول گیاهچه های گندم گردید. نتایج حاصل از این تحقیق نشان دهنده همبستگی مثبت بین صفات زیتوده اندام های هوایی با مقدار رطوبت نسبی برگ بود. نتایج آزمون آسیب غشا سلول نشان داد که این صفت با وزن زیتوده و مقدار رطوبت نسبی برگ همبستگی منفی و معنی داری داشت.