سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مصطفی پاک طینت نجف آبادی – دانشجویکارشناسی ارشد اگروکولوژی
سیف اله فلاح – استادیار دانشگاه شهرکرد

چکیده:

به منظوربررسی اثرتیمارهای پیش جوانه زنی برجوانه زنی رشد ریشه چه و ساقه چه خلر نخود علوفه ای و ماشک گل خوشه ای آزمایشی درقالب طرح کاملا تصادفی با چهارتکرار درگلخانه اجرا گردید تیمارها شامل پیش جوانه زنی درسه سطح بذرخشک بذرشستشو داده شده با آب مقطر وبذرضدعفونی شده با هیپوکلریت سدیم و گونه های لگوم زمستانه نخود علوفه ای ماشک گل خوشه ای و خلر بودند نتایج نشان داد که تیمار پیش جوانه زنی تاثیر معنی داری درصد جوانه زنی طول ریشه چه و ساقه چه وزن ترریشه چه و ساقه چه سرعت جوانه زنی و بنیه بذر داشت تیمارضدعفونی بذر دارای کمترین مقدار صفات مذکور بود گونه های مختلف لگوم ازلحاظ درصد جوانه زنی طول ریشه چه و ساقه چه وزن ترریشه چه و ساقه چه سرعت جوانه زنی و بنیه بذر اختلاف معنی دار داشتند بطورکلی میتوان گفت که ماشک دراین صفات بیشترین اختلاف را با نخود علوفه ای و خلر داشت همچنین بذرخشک ازلحاظ ویژگیهای جوانه زنی بهتری ازدو پیش تیمار دیگر بود.