سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علی مرادشاهی – بخش زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شیراز
یوسف شهابی –

چکیده:

هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر غلظتهای صفر الی چهار میلی گرم در لیتر کلرید نیکل بر پتانسیل آنتی اکسیدانی و جذب عناصر ضروری در گیاهچه های کلزا (Brassica napus) می باشد. رنگ آمیزی فعالیت (activity stainig) آنزیم سوپراکسید دیسموتاز (superoxide dismutase) در ژل پلی آکریل آمید نشان داد که در غلظتهای بالای نیکل یک ایزو آنزیم جدید سوپراکسید دیسموتاز تولید می گردد که منعکس کننده افزایش فعالیت آنتی اکسیدانی گیاهچه های کلزا می باشد. بررسی اسپکتروفتومتری آنزیم گایاکول پراکسیداز (guaicol peroxidase) نشان داد که فعالیت آنزیم در اندام های هوایی کاهش می یابد در حالیکه در ریشه افزایش فعالیت صورت می گیرد. با بررسی جذب و تجمع برخی عناصر ضروری توسط دستگاه جذب اتمی (atomic absorption) مشخص گردید که تجمع یونهای آهن، کلسیم و پتاسیم در اندامهای هوایی کاهش می یابد. در ریشه جذب و تجمع یونهای آهن و مس افزایش یافته در حالیکه جذب یون منگنز کاهش داشته است. می توان نتیجه گرفت که در تنش نیکل علی رغم افزایش پتانسیل آنتی اکسیدانی، اختلال در جذب و انتقال عناصر ضروری می تواند در کاهش رشد و نمو گیاه کلزا نقش ایفا نماید