مقاله پاسخ های هورمونی به دو برنامه تمرین مقاومتی وامانده ساز با شدت های مختلف در مردان اندام پرور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در شهریور ۱۳۹۱ در مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران از صفحه ۲۶۷ تا ۲۷۴ منتشر شده است.
نام: پاسخ های هورمونی به دو برنامه تمرین مقاومتی وامانده ساز با شدت های مختلف در مردان اندام پرور
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پاسخ
مقاله هورمون
مقاله شدت
مقاله ورزش مقاومتی
مقاله مردان اندام پرور

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حقیقی امیرحسین
جناب آقای / سرکار خانم: محمودی محمود
جناب آقای / سرکار خانم: دلگشا حمید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: هدف پژوهش حاضر، بررسی پاسخ های هورمونی به دو برنامه تمرین مقاومتی وامانده ساز با شدت های مختلف در مردان اندام پرور بود.
مواد و روش ها: نمونه آماری شامل ۱۳ نفر مرد (سن ۵٫۵۳±۲۳٫۸ سال، قد ۵٫۶۹±۱۷۷٫۵۳ سانتی متر، وزن ۸٫۹۱±۷۶٫۱۳ کیلوگرم، نسبت دور کمر به لگن ۰٫۳۳±۰٫۸۵) بود که کمینه سه بار در هفته و برای بیش از سه ماه تمرین های منظم مقاومتی داشتند. آزمودنی ها در یک طرح متقاطع در سه حالت کنترل، ورزش مقاومتی متوسط (با شدت ۷۰% یک تکرار بیشینه) و ورزش مقاومتی سنگین (با شدت ۹۰% یک تکرار بیشینه) در ۵ ایستگاه، شرکت نمودند. نمونه های خون قبل از ورزش در حالت ناشتا، بلافاصله بعد و یک ساعت پس از اجرای ورزش جمع آوری شد. داده ها با استفاده از آزمون های تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر و تحلیل واریانس چندمتغیره تحلیل گردیدند.
یافته ها: پس از اصلاح یافته ها نسبت به تغییرات حجم پلاسما مشخص گردید بین سه گروه کنترل، ورزش مقاومتی با شدت متوسط و ورزش مقاومتی با شدت سنگین در پاسخ هورمون های تستوسترون، کورتیزول، رشد، انسولین، اپی نفرین و نوراپی نفرین بلافاصله و یک ساعت پس از ورزش تفاوت معنی داری وجود نداشت.
نتیجه گیری: می توان گفت انجام یک جلسه ورزش مقاومتی وامانده ساز با شدت های متوسط و سنگین، تغییر معنی داری در پاسخ حاد و تاخیری هورمون های آنابولیک و کاتابولیک در مردان اندام پرور ایجاد نمی کند.