مقاله پاسخ های همودینامیک پس از فعالیت های ورزشی مقاومتی، هوازی و ترکیبی در مردان سالم تمرین نکرده دارای اضافه وزن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۳ در مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد از صفحه ۹۸۹ تا ۱۰۰۱ منتشر شده است.
نام: پاسخ های همودینامیک پس از فعالیت های ورزشی مقاومتی، هوازی و ترکیبی در مردان سالم تمرین نکرده دارای اضافه وزن
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هیپوتنشن
مقاله پاسخ های همودینامیک
مقاله ورزش مقاومتی
مقاله ورزش هوازی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محبی حمید
جناب آقای / سرکار خانم: رضایی حمیدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: پس از یک جلسه فعالیت ورزشی هوازی و مقاومتی، میانگین فشارخون استراحتی کاهش می یابد. بنابراین انتظار می رود که ترکیب این دو شکل فعالیت ورزشی، اثر مضاعفی بر هیپوتنشن داشته باشد. هدف از مطالعه حاضر بررسی پاسخ های همودینامیک پس از فعالیت های ورزشی مقاومتی، هوازی و ترکیبی در مردان تمرین نکرده دارای اضافه وزن است.
روش بررسی: در این مطالعه نیمه تجربی، ۱۲ مرد سالم در سه نوبت فعالیت ورزشی هوازی، مقاومتی و ترکیبی را به فاصله ۷۲ ساعت از یکدیگر انجام دادند. فشارخون، ضربان قلب و هزینه اکسیژن میوکارد قبل و پس از فعالیت، اندازه گیری و ثبت شد. داده های جمع آوری شده با استفاده از آزمون آماری ANOVA و آزمون تعقیبی بونفرونی و نرم افزار SPSS نسخه ۲۰ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.