سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

میثم نژادصاحبی – گروه بیوتکنولوژی و فیزیولوژی گیاهان باغبانی، پژوهشکده بیوتکنولوژی،
سید ضیاء نصرتی – گروه بیوتکنولوژی و فیزیولوژی گیاهان باغبانی، پژوهشکده بیوتکنولوژی،
رقیه جوان پور – گروه بیوتکنولوژی و فیزیولوژی گیاهان باغبانی، پژوهشکده بیوتکنولوژی،

چکیده:

تیمارهای آزمایش شامل: ۳غلظت ۰ و ۱۰۰۰ و ۲۰۰۰ میلی گرم در لیتر فنیل فتالامیک اسید و ۳ مرحله محلولپاشی به فواصل هر ۱۴ روز بود. صفات مورد اندازه گیری شامل: طول ساقه گل دهنده، قطر گل، قطر دمگل، قطر ساقه گل، تعداد جوانه گل دهنده، رنگ گل ، ارتفاع بوته و عملکرد در متر مربع در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که در غلظت ۱۰۰۰ میلی گرم در لیتر پارامترهای طول ساقه گل دهنده، تعداد جوانه گل، قطر گل، ارتفاع بوته و عملکرد نسبت به شاهد افزایش یافت . در غلظت ۲۰۰۰ میلی گرم در لیتر فنیل فتالامیک اسید پارامترهای طول ساقه گل دهنده، تعداد جوانه گل، ارتفاع بوته و عملکرد نسبت به شاهد کاهش نشان داد. تاثیر دفعات محلولپاشی نیز تنها بر پارامتر قطر گل معنی دار گشت بطوریکه قطر گل برای گیاهان شاهد ( ۱ بار محلولپاشی شده)، گیاهان ۲ بار محلولپاشی شده و گیاهان ۳ بار محلولپاشی شده بترتیب ۵/۶۴۲ و ۶/۱۹۹ و ۶/۵۲۹ سانتی متر بود.