سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عسکر جانعلی زاده چوب بستی – استادیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
حمیدرضا توکلی – استادیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
میثم سعادتی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی ژئوتکنیک

چکیده:

روانگرایی خاک یکی از عوامل مهم تاثیر گذار روی رفتار دینامیکی شمعها در مناطق لرزهخیز میباشد. در این پژوهش پاسخ لرزهای شمعهای بتنی تحت بارگذاری لرزهای، با استفاده از نرم افزار تفاضلات محدودFLACو با در نظر گرفتن مدل رفتاری غیرخطی برای خاک، انجام شده است. مطالعه پارامتریکبا تمرکز روی قطر شمع و ضخامتلایه روانگرا در نظر گرفته شده است. نتایج نشان میدهد که روانگرایی لنگر خمشی در امتداد طول شمع را افزایشداده و میتواند پایداری سازهای شمع را تهدید نماید.