سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدرفیع کردسنگانی پور – عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایرانشهر
اسحق پاد – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد سازه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدا ن

چکیده:

ساز ههایی که برای حمل لول ههای انتقال سیال به کار م یروند، به دلیل ماهیت خاص خود همچون تبعیت از فرم طبیعی زمین وعدم رعایت معیارهای ساز های مندرج در آیی ننام هها، رفتار دینامیکی خاصی از خود نشان م یدهند. از این رو رفتار دینامیکی اینساز ههای خاص و تطبیق پارامترهای آیی ننامه نظیر ضریب اهمیت سازه، زمان تناوب مود اول نوسان و ضریب رفتار م یتواند کمک مؤثری در برآورد نیروهای جانبی با رو شهای استاتیک معادل آیی ننام های باشد. در مقاله حاضر با بررسی مد لهای متنوع،نقش پارامترهای فو قالذکر در رفتار دینامیکی سازه و تطبیق آن با آیی ننامه موجود بررسی شده است.