سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی بتن ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علیرضا مرتضایی – استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان

چکیده:

درنزدیکی گسل فعال حرکات زمین اساسا متاثر از مکانیزم گسلش راستای انتشار گسلش نسبت به سایت و تغییر شکل استاتیکی سطح زمین مرتبط با اثرات پرتابی است این نتایج نزدیکی به منبع تولید زلزله سبب می گردد بیشتر انرژی زلزله ناشی از گسیختگی بصورت یک پالس پریود بلند به سازه برسد این نوع از حرکات زمین نیازهای لرزه ای زیادی تولید نموده به گونه ای که سازه را مجبور می نمایند این انرژی ورودی را با تغییر مکانهای نسبتا بزرگی تلف نمایند. برخلاف مشاهدات بعد از زلزله ایین نامه های طراحی لرزه ای موجود که براساس نظریه های طیف پاسخ زلزله طراحی را مشخص می نمایند موضع مشخصی درخصوص حرکات زمین حوزه نزدیک ندارند اگرچه دستورالعملها و ایین نامه های طراحی لرزه ای مانند IBC،UBC،FEMA-356، ATC-40 پارامترهای سایت – منبع و حوزه نزدیک وابستهبه فاصله Nv,NA را جهت بزرگنمایی طیف طراحی الاستیک افزایش برش پایه طراحی معرفی نمودند. اماموثربودن این ضرایب بزرگنمایی ثابت در تعیین سطوح شکل پذیری مناسب برای سازه ها و مولفه های سازه ای مستقر در نزدیکی نواحی گسلی قطعی نبوده و جای سوال دارد.