سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فیض اله عزیززاده فیروزی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت
همت اله پیردشتی – دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
محمدعلی بهمنیار – دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
محمدعلی اسماعیلی – استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده:

افزایش جمعیت شهری و تولید حجم انبوهی از ضایعات جامد شهری موجب شده تا بخش زیادی از محتویات قابل تفکیک و بازیافت و این ضایعات به کودهای الی از جمله کمپوست تبدیل شوند به همین منظور دراین پژوهش تاثیر مصرف سه ساله کمپوست زباله شهری و کمپوست غنی شده با کود شیمیایی برعملکرد و اجزای عملکرد دو رقم برنج درسال ۸۹ بصورتکرتهای خرد شده درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در ۱۴ تیمار و ۳ تکرار مورد بررسی قرارگرفت تیمارها شامل شاهد کود شیمیایی و ۱۵ ۳۰و ۴۵ تن کمپوست درهکتار ساده و کمپوست همراه با مقادیر ۲۵ و ۵۰ و ۷۵ درصد کود شیمیایی طبق آزمون خاک عامل فرعی نیز دو رقم برنج طارم رقم بومی و شیرودی رقم اصلاح شده درنظر گرفته شده نتایج نشان داد تیمار ۴۵ تن کمپوست +۲۵ درصد کود شیمیایی در هکتار با وزن هزار دانه ۲۶/۹۶ گرم و ۴۵ تن کمپوست + ۷۵ درصد کود شیمیایی درهکتار با تعداد ۱۶۹ دانه پرجزء تیمارهای برتر بوده اندبراساس نتایج رقم طارم با ۵۸۰۰ کیلوگرم و رقم شیرودی با ۸۷۵۰ کیلوگرم درهکتار به ترتیب دراثر تیمارهای ۱۵ تن کمپوست در هکتار به همراه ۵۰ و ۷۵ درصد کودشیمیایی بیشترین عملکرد را داشتند.