سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمد میرزاخانی – عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فراهان
محمد سیبی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

چکیده:

جهت بررسی واکنش شاخص برداشت و برخی از صفات فیزیولوژیکی گلرنگ به تنش آبی و مصرف زئولیت، آزمایشی در سال زراعی ۱۳۸۸ به صورت کرت های یکبار خرد شده در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد.در این آزمایش تنش آبی به عنوان عامل اصلی در چهار سطح I0 = آبیاری بر اساس نیاز آبی گیاه (شاهد)، I1= آبیاری به میزان ۸۵ درصد نیاز آبی گیاه، I2= آبیاری به میزان ۷۰ درصد نیاز آبی گیاه، I3= آبیاری به میزان ۵۵ درصد نیاز آبی گیاه در کرت های اصلی و مصرف مقادیر مختلف زئولیت به عنوان عامل فرعی در چهار سطح Z0=عدم مصرف زئولیت (شاهد)، Z1= مصرف زئولیت به مقدار سه تن در هکتار، Z2= مصرف زئولیت به مقدار شش تن در هکتار Z3= مصرف زئولیت به مقدار نه تن در هکتار در کرت های فرعی قرار داده شد. نتایج نشان داد که اثر سطوح مختلف تنش آبی بر صفاتی مانندارتفاع شاخه دهی از سطح زمین، عملکرد بیولوژیکی، شاخص برداشت دانه، ناپایداری غشای سلولی، محتوای آب نسبی، محتوای آب اولیه، کمبود آب اشباع و سرعت از دست دادن آب در سطح احتمال یک درصد معنی دار بود. همچنین سطوحمختلف مصرف زئولیت نیز بر صفاتی چون، ناپایداری غشای سلولی، محتوای آب نسبی، محتوای آب اولیه و کمبود آب اشباع معنی دار بود. در بین سطوح مختلف تنش آبی، بیشترین و کمترین عملکرد بیولوژیکی گیاه با میانگین ۸۰۲۰ و ۵۶۶۲ کیلوگرم در هکتار به ترتیب متعلق به تیمار شاهد (آبیاری نرمال) و تیمار آبیاری بر اساس ۷۰ درصد نیاز آبی گیاه (تنش آبی متوسط) بود. در بین سطوح مصرف زئولیت نیز، بیشترین و کمترین عملکرد بیولوژیکی گیاه با میانگین ۷۵۸۱ و ۶۹۹۱کیلوگرم در هکتار به ترتیب متعلق به تیمار مصرف ۹ تن در هکتار و عدم مصرف زئولیت بود. همچنین زئولیت توانست،مقدار پایداری غشای سلول ها را در برابر نشت الکترولیت های سلول افزایش دهد. به طوریکه باعث کاهش هدایت الکتریکی از مقدار ۳۲۳۹ میکروزیمنس بر سانتیمتر در عصاره سلولی در تیمار عدم مصرف زئولیت به مقدار ۲۹۱۱ میکروزیمنس برسانتیمتر عصاره سلولی در تیمار مصرف ۹ تن در هکتار زئولیت شد.