مقاله پاسخ صفات فیزیولوژیکی گندم به تنش کمبود آب و کاربرد مواد جاذب رطوبت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در پژوهش های به زراعی(تنش های محیطی در علوم گیاهی) از صفحه ۱۴۷ تا ۱۵۹ منتشر شده است.
نام: پاسخ صفات فیزیولوژیکی گندم به تنش کمبود آب و کاربرد مواد جاذب رطوبت
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بنتونیت
مقاله تنش آبی
مقاله زئولیت
مقاله فیزیولوژیکی
مقاله کود دامی
مقاله گندم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرمهینی فراهانی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: میرزاخانی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: ساجدی نورعلی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی اثر تنش آبی و مصرف مواد جاذب رطوبت کود دامی، زئولیت و بنتونیت آزمایشی در مزرعه آموزشی-تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی اراک در سال زراعی ۹۰-۱۳۸۹ اجرا شده است. آزمایش به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل آبیاری در سه سطح ۷۰%، ۸۵% و ۱۰۰% نیاز آبی گیاه در تیمار اصلی، مصرف مواد جاذب رطوبت در شش سطح شاهد، کود دامی ۳۰ تن در هکتار، کود دامی ۱۵ تن در هکتار+مصرف ۴ تن زئولیت در هکتار، کود دامی ۱۵ تن در هکتار+مصرف ۲ تن بنتونیت در هکتار، مصرف ۴ تن زئولیت در هکتار+مصرف ۲ تن بنتونیت در هکتار و کود دامی ۱۵ تن در هکتار+مصرف ۴ تن زئولیت در هکتار+مصرف ۲ تن بنتونیت در هکتار در کرت های فرعی روی گندم رقم الوند، انجام شد. نتایج نشان داد که اثر تنش آبی بر صفاتی مانند سرعت از دست دادن آب، آب نهایی برگ، محتوای آب اولیه، عملکرد بیوماس خوشه و عملکرد دانه در خوشه در سطح یک درصد و کمبود آب اشباع در سطح پنج درصد معنی دار شدند. همچنین نتایج تیمارهای مواد جاذب رطوبت نشان داد که صفات سرعت از دست دادن آب، محتوای آب اولیه و کمبود آب اشباع در سطح یک درصد معنی دار شدند. استفاده از ۴ تن زئولیت و ۱۵ تن کود دامی در هکتار نشان داد که می تواند باعث افزایش محتوای آب اولیه، عملکرد بیوماس خوشه، عملکرد دانه خوشه و طول خوشه شود.