مقاله پاسخ سیستم های تربیت کمانی و سنتی به سایه دهی در رز بریدنی رقم آوالانژ (Rosa hybrida cv. Avalanche) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در علوم و فنون کشت های گلخانه ای از صفحه ۱۱۵ تا ۱۲۱ منتشر شده است.
نام: پاسخ سیستم های تربیت کمانی و سنتی به سایه دهی در رز بریدنی رقم آوالانژ (Rosa hybrida cv. Avalanche)
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سیستم های تربیتی
مقاله خمش شاخه
مقاله سایه دهی
مقاله تاج پوشه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دولتخواهی علی
جناب آقای / سرکار خانم: مطلوبی منصور
جناب آقای / سرکار خانم: مطلبی آذر علیرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه سیستم های تربیتی مختلفی به منظور پرورش رزهای گلخانه ای به کار گرفته می شوند. برخی از سیستم های تربیتی اجازه نفوذ نور بیشتری به درون تاج پوشه داده و از این رو میزان فتوسنتز تاج پوشه افزایش می یابد. هدف از این تحقیق ارزیابی پاسخ سیستم های تربیت کمانی و سنتی به سایه دهی (شدت نور کامل، سایه ۲۵، ۵۰ و ۶۵ درصد) و اثر سایه دهی روی کیفیت بازارپسندی گل بریدنی رز رقم آوالانژ در شرایط گلخانه بود. آزمایش به صورت کرت های خرد شده، در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی، در چهار تکرار با دو نمونه در هر واحد آزمایشی اجرا شد. نتایج نشان داد که سیستم های تربیتی بر برخی صفات کیفی تاثیرگذار بودند. گیاهان تربیت شده با روش کمانی، شاخه طویل تر با وزن تر و خشک بیشتر و هم چنین سطح برگ بیشتری نسبت به شاخه های سرزنی شده تولید کردند. در هر دو سیستم تربیتی، تفات معنی داری در ارتباط با زمان جوانه زنی، قطر شاخه گل و سطح برگ ویژه مشاهده نشد. افزایش سایه دهی به طور معنی داری وزن تر و خشک شاخه و قطر شاخه گل را کاهش داد؛ در حالی که باعث افزایش سطح ویژه برگ شد. با این وجود، سایه دهی تاثیر معنی داری بر طول شاخه و سطح برگ نشان نداد . بر اساس نتایج به دست آمده از این تحقیق، کاربرد روش تربیت کمانی می تواند منجر به بهبود ویژگی های کیفی رزهای بریدنی نسبت به سیستم تربیت سنتی، تحت شدت نور کم و یا تنش سایه گردد.