سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای علوم کشاورزی و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حمید حاتمی – گروه زراعت دانشگاه آزاد بجنورد
علیرضا دادخواه – دانشکده کشاورزی شیروان
سیدمحمد لنگری – دانشگاه آزاد بجنورد
عادل شادلو –

چکیده:

به منظور بررسی اثرات کودهای نیتروژن و پتاسیم برعملکرد و اجزای عملکرد سویای رقم هابیت آزمایشی درمزرعه دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد درسال ۸۷ بصورت فاکتوریل درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار به اجرا درآمد فاکتورهای آزمایش شامل کود نیتروژن درچهارسطح صفرو۵۰و۱۰۰و۱۵۰ کیلوگرم نیتروژن درهکتار و کود پتاسیم درسه سطح ۰و۸۰و۱۶۰ کیلوگرم اکسید پتاسیم درهکتار بود نتایج تجزیه داده ها نشان داد که عملکرد دانه بطور معنی داری تحت تاثیر کود نیتروژن و پتاسیم قرارگرفت بطوریکه با افزایش مصرف کودهای نیتروژن و پتاسیم برعملکرد دانه افزوده شد دربین اجزای عملکرد تعدادغلاف درگره تحت تاثیر فاکتورهای آزمایش قرارگرفت اما تعدادگره درساقه تعداددانه درغلاف وزن صددانه و عملکرد شاخه های فرعی تحت تاثیر قرارنگرفتند.