سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فائزه زعفریان – دانش
مجید آقاعلیخانی – هیئت علمی گروه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
محمد رضوانی – هیئت علمی گروه زراعت و اصلاح نباتاتدانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانش
حمید رحیمیان مشهدی – هیئت علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران

چکیده:

به منظور شناخت بهتر چگونگی جذب نور بوسیلۀ گیاهان زراعی و علف های هرز مطالعۀ ساختار کانوپی ضروری می باشد. به همین دلیل،آزمایشی در سال ۱۳۸۵ در مزرعۀ پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران واقع در کرج به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ۳ تکرار انجام شد. عوامل مورد بررسی عبارت بودند از: ۵ نسبت اختلاط دو گونه گیاه زراعی ذرت و سویا شامل: تک کشتی ذرت، ۷۵ % ذرت: ۲۵ % سویا، ۵۰ % ذرت: ۵۰ % سویا، ۲۵ % ذرت: ۷۵ % سویا، ت ککشتی سویا، و ۴ سطح آلودگی علف هرز تاج خروس maranthus retroflexus L.) و تاتوره Datura stramonium) شامل: عاری از علف هرز، آلوده به تا جخروس در تمام فصل با تراکم ۲۵ بوته در متر مربع، آلوده به تاتوره در تمام فصل با تراکم ۲۵ بوته در متر مربع و آلودگی توام به تاج خروس و تاتوره در طول فصل با تراکم کل ۲۵ بوته در متر مربع. علف های هرز در هر کرت ۱۵ بوته در هر متر از طول ردیف بود. نتایج نشان داد در تک کشتی ذرت و بدون حضور علف هرز، بیشترین سطح برگ ٪ ۳۱/۴۵ بود که در لایه ۱۲۰-۹۰ سانت یمتر تشکیل شده بود. اما حضور علف های هرز منجر به تمرکز سطح برگ در لایه های بالاتر شد. بطور یکه با حضور توام دو گونه علف هرز بیشترین میزان سطح برگ ذرت در لای ههای بالاتری تشکیل شددر تک کشتی سویا و بدون آلودگی علف هرز بیشترین میزان سطح برگ (٪ ۷۰/۲۵ در لایه ۶۰-۳۰ سانتی متر تولید شد، اما در زمان آلودگی با دو علف هرز بالاترین میزان (٪ ۴۲/۳۰ در لایه ۹۰-۶۰ تشکیل شده بود در حالیکه تاتوره بیشترین میزان سطح برگ خود (٪ ۷۵/۸۰ را در لایه ۱۵۰ -۱۲۰ سانت یمتری تشکیل داده بود. زمانی که سویا به صورت تک کشتی بود نتوانست با عل فهای هرز رقابت کند و مغلوب علف های هرز شد. اما هنگام یکه سویا به صورت مخلوط با ذرت کشت شد، بخصوص درنسبت ۵۰:۵۰ ، توانست با موفقیت باعث فرونشانی علف های هرز شود. م یتوان نتیجه گرفت مهم ترین مزیت کشت مخلوط با دو گیاهدارای ارتفاع متفاوت، اثر مکملی گیاهان زراعی در استفاده از نور خورشید برای تولید محصول می باشد