سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

علی مسعودی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم دامی
نورمحمد تربتی نژاد – استاد گروه علوم دامی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
رضا ولی زاده – استاد گروه علوم دامی دانشگاه فردوسی مشهد
سعید حسنی – استادیار گروه علوم دامی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

به منظور بررسی امکان استفاده از کاه ریزه به عنوان ماده خوراکی به جای کاه گندم در جیره بره های پرواری کردی آزمایشی با ۲۰ راس بره متوسط وزن زنده ۳/۴± ۴۱/۶۵ کیلوگرم انجام شد آزمایش شامل ۴تیمار و ۵ تکرار بود بره ها به ۴ گروه تیمار تقسیم شده و در باکسهای انفرادی قرارگرفتند تیمارهای آزمایشی به ترتیب شامل جیره حاوی ۲۰ درصد کاه گندم، جیره حاوی ۲۰ درصد کاه زیره و جیره حاوی ۲۰ درصد کاه گندم غنی شده و جیره حاوی ۲۰ درصد کاه زیره غنی شده بودند طول دوره آزمایش ۶۰ روزه بود و به علاوه ۲هفته دوره عادت پذیری درنظر گرفته شد میزان اضافه وزن افزایش وزن روانه خوراک مصرفی و ضیب تبدیل مواد غذایی تعین گردیدند نتایج نشان داد افزایش وزن زنده بره ها در پایان آزمایش در گروه های آزمایشی ۱ تا ۴ به ترتیب ۷/۹ ، ۸/۳ و ۱۰/۹ ، ۹/۰۴ کیلوگرم بود که اختلاف معنی داری در تیمار ۳ مشاهده شد. P<0/05.