سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

مجید مهدوی کلاته نو – دانشجوی کارشناسی ارشد
نورمحمد تربتی نژاد – استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
سعید زرهداران – استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان،
فرید مسلمی پور – استادیار مجتمع آموزش عالی گنبد کاووس

چکیده:

بهمنظور مقایسه کنجاله دانههای روغنی مختلف (آفتابگردان، پنبهدانه، سویا و کلزا) بهعنوان مکملهای پروتئینی رایج در تغذیه دام آزمایشی بر روی ۲۴ راس بره نر نژاد زل انجام شد. برهها در ۴ گروه دستهبندی شده و در باکسهای انفرادی نگهداری شدند. در هر گروه از برهها یکی از کنجالههای سویا، آفتابگردان، پنبهدانه و کلزا به اندازه ۱۰ درصد جیره در یک دوره پرواری ۶۰ روزه بهعنوان مکمل پروتئینی مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد که علیرغم عدم وجود اختلاف معنیدار در وزن اولیه برهها، وزن نهایی تحت تاثیر تیمارهای اعمال شده قرار گرفته بهگونهای که برههای مصرف کننده کنجالههای سویا و کلزا دارای بیشترین میزان افزایش وزن بودند که اختلاف ایندو تیمار با تیمارهای دیگر معنیدار بود ( ۰۵ / .(p<0میانگین اقزایش وزن روزانه نیز در گروههای مصرف کننده کنجاله سویا و کلزا بهطور معنیداری بیشتر از تیمارهای دیگر بود ( ۰۵ / p<0 ). بین افزایش وزن روزانه تیمارهای کنجاله پنبهدانه و آفتابگردان اختلافی مشاهده نشد ( ۰۵ / p>0 ). تیمارهای کنجاله سویا و کلزا دارای بیشترین میزان ضریب تبدیل بودند و اختلاف ایندو کنجاله با کنجالههای سویا و آفتابگردان معنیدار بود ( ۰۵ / p<0 ). با توجه به نتایج تحقیق حاضر میتوان نتیجه گرفت که کنجالههای کلزا و سویا دارای بیشترین بازده در برههای نژاد زل بوده و میتوان از این دو کنجاله با توجه به وضعیت بازار و قیمت آنهااستفاده نمود