سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

امین ولی زاده قلعه بیگ – دانشجوی کارشناسی ارشد
نورمحمد تربتینژاد – استاددانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
سعید زره داران – استادیاردانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
رضا اشکانی فر – کارشناس ارشد و مسئول مرکز اصلاح نژاد گوسفند کردی شمال خراسان

چکیده:

به منظور بررسی امکان استفاده از گیاه دارواش به عنوان ماده خوراکی در جیره برههای پرواری کردی، آزمایشی با استفاده از ۲۴ بره (متوسط وزن زنده ۵/ ۱± ۰۶ / ۳۱ ) انجام شد. این آزمایش شامل ۴ تیمار و ۶ تکرار بود. برهها به ۴ گروه (تیمار ) تقسیم شده و در باکسهای انفرادی قرار گرفتند. تیمارهای آزمایشی به ترتیب شامل سطوح ۰ ، ۵ ، ۱۰ و ۱۵ درصد دارواش بودند. طول دوره آزمایش ۶۰ روز بوده و به علاوه ۲ هفته دوره عادتپذیری در نظر گرفته شد. میزان اضافه وزن، افزایش وزن روزانه ،خوراک مصرفی و ضریب تبدیل غذایی تعیین گردیدند. نتایج نشان داد که مصرف خوراک در گروه مصرف کننده ۱۰ درصد دارواش به طور معنیداری نسبت به سایر تیمارها بیشتر بود p<0/05 . ضریب تبدیل غذایی در گروه مصرف کننده ۵ درصد دارواش به طور معنیداری نسبت به سایر تیمارها بالاتر بود ( ۰۵ / .(p<0 همچنین بین تیمارهای آزمایشی در صفت افزایش وزن روزانه تفاوت معنیداری مشاهده نشد ( ۰۵ / p>0 ) درحالی که برای صفت اضافه وزن تفاوتها معنیدار بودند ( ۰۵ / p<0 ). نتایج این تحقیق نشان داد که گیاه دارواش تا ۱۵ درصد بدون کاهش در عملکرد قابل استفاده در جیره بره های پرواری است