سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حکیم چه بیشاط – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت
علیرضا شکوه فر – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
داود حبیبی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
نورعلی ساجدی –

چکیده:

جهت بررسی پاسخ ذرت سینگل کراس ۷۰۴ به مصرف کودهای بیولوژیک عصاره جلبک دریایی و اسید آمینه گلایسین درمنطقه اهواز آزمایشی درسال ۸۹ بصورت ازمایش فاکتوریل درقالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با چهارتکرار اجرا شد تیمارهای آزمایش شامل کود بیولوژیک نیتروکسین و بیوفسفر دردوسطحa0=عدم مصرفa1=مصرف بذرمال عصاره جلبک دریایی دردو سطح b0= عدم مصرف b1=مصرف محلول پاشی و مصرف اسید آمینه گلایسین دردوسطح c0=عدم مصرفc1= مصرف مخلوط با آب آبیاری بودنتایج نشان دادک ه مصرف کودهای بیولوژیک روی صفاتی چون وزن خشک کل بوته تعداد دانه درردیف ارتفاع بلال و وزن هزاردانه درسطح یک درصد و نسبت ساقه به ریشه درسطح پنج درصد معنی دار شد مصرف عصاره جلبک دریایی نیز روصفاتی چون وزن خشک کل بوته تعداددانه درردیف و نسبت سابقه به ریشه درسطح یک درصد و صفت ارتفاع بلال درسطح پنج درصد معنی دار شد ولی اختلاف معنی داری را ازلحاظ آماری روی وزن هزاردانه نشان نداد.