سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

صدیقه قادری – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوتکنیک، گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی،
محمدحسین بازیار – استادیار مهندسی ژئوتکنیک، گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی، دانش

چکیده:

در این مطالعه سختی دینامیکی پی های صلب با اشکال مختلف مدفون در خاکهای همگن، ناهمگن، همسان و همسان متعام دکه تحت اثر لنگرهارمونیک قرار گرفتهاند، با استفاده از روش المان محدود با مرز مقیاس شده محاسبه میشود. در این روش فقط مرز بین پی و خاک مش بندی می شود و به هیچ گونه حل بنیادی نیاز نمی باشد. برای در نظر گرفتن ناهمگنی خاک، مدول الاستیسیته به صورت یک تابع توانی متغیر در عمق، در نظر گرفته شده است. در نهایت نمودارهایی ارائه شدهاند که مهندسین طراح با استفاده از آنها میتوانند سختی دینامیکی را در فرکانس دلخواه بدست آورند