سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد رضا داوری – دکتری اگرواکولوژی – دانشگاه پیام نور اراک
محمد میرزاخانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد فراهان – گروه کشاورزی
بنفشه نجفی – دانشجوی کارشناسی علوم کشاورزی دانشگاه پیام نور اراک
فرهاد میرزابیگی – دانشجوی کارشناسی علوم کشاورزی دانشگاه پیام نور اراک

چکیده:

به منظور بررسی کشت بچه ذرت baby corn با در نظر گرفتن اهمیت تغذیه گیاهی آزمایشی در بهار سال زراعی ۱۳۹۰ در مزرعه تحقیقاتی و آموزشی پردیس دانشگاه پیام نور اراک به صورت طرح آزمایشی بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد . تیم آن‌ها شامل شاهد (عدم مصرف کود)؛ شاهد کود شیمیایی (۱۰۰ کیلوگرم نیتروژن ، ۵۰ کیلو فسفر و ۲۷ کیلوگرم پتاسیم )؛ کود دامی (معادل ۱۰۰ کیلوگرم نیتروژن توصیه شده )؛ ورمی کمپوست (ما دل ۱۰۰ کیلوگرم نیتروژن)؛ کود دامی ( ۵۰% نیتروژن توصیه شده ) + ورمی کمپوست (۵۰% نیتروژن توصیه شده) +نیتروکسین (۲لیتر در هکتار)؛ کود دامی (۵۰% نیتروژن توصیه شده) + ورمی کمپوست (۵۰% نیتروژن توصیه شده) + تنظیم کننده زیستی کاپاک (۲ لیتر در هکتار) دوک؛ که خود دانی (۵۰% نیتروژن توصیه شده) + اوره (۵۰% نیتروژن توصیه شده) + نیتروکسین + کلپاگ ؛ ورمی کمپوست (۵۰% نیتروژن توصیه شده) + اوره (۵۰% نیتروژن توصیه شده ) + نیتروکسین + کلپاک ؛ کود دامی (۲۵% نیتروژن توصیه شده) + ورمی کمپوست (۲۵% نیتروژن توصیه شده ) + اوره (۵۰% نیتروژن توصیه شده ) + نیتروکسین + کلپاک و کود دامی (۳۵% نیتروژن توصیه شده ) + ورمی کمپوست (۳۵% نیتروژن توصیه شده) + اوره (۳۰% نیتروژن توصیه شده)نیتروکسین + کلپاک بودند . در این آزمایش بهترین کیفیت بلال به ترتیب از تیمار های کود دامی (۳۵ %) + ورمی کمپوست (۳۵% ) + نیتروکسین + کلپاک ؛ که خود دانی (۲۵%) + ورمی کمپوست (۲۵%) + اوره (۵۰% ب) + نیتروکسین + کلپاک بر دیوار شاهد کود شیمیایی (۲۰۰ کیلوگرم اوره در هکتار) به دست آمد. نتایج این آزمایش نشان داد که تغذیه تلفیقی (مواد ارگانیک و شیمیایی ) در کوتاه مدت و مواد ارگانیک در طولانی مدت می‌توانند بچه سرعت‌های با کیفیت مناسب و حتی برتر از کود شیمیایی را حاصل کند .