مقاله پاسخ حاد و تاخیری میوستاتین و مقاومت به انسولین به فعالیت مقاومتی دایره ای که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در علوم زیستی ورزشی (حرکت) از صفحه ۱۲۹ تا ۱۴۳ منتشر شده است.
نام: پاسخ حاد و تاخیری میوستاتین و مقاومت به انسولین به فعالیت مقاومتی دایره ای
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله میوستاتین
مقاله مایوکاین
مقاله مقاومت به انسولین
مقاله فعالیت مقاومتی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کاظمی فهیمه
جناب آقای / سرکار خانم: نورشاهی مریم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اخیرا نقش میوستاتین در کنترل مقاومت به انسولین مشخص شده است. هدف از این تحقیق، تعیین پاسخ حاد و تاخیری میوستاتین و مقاومت به انسولین به فعالیت مقاومتی دایره ای بود. به این منظور، ۱۲ مرد سالم داوطلب، انتخاب شدند و در دو جلسه فعالیت مقاومتی و کنترل به فاصله یک هفته شرکت کردند. بعد از یک جلسه آشنایی با فعالیت مقاومتی و اندازه گیری ۱-RM، برنامه فعالیت مقاومتی دایره ای شامل هفت حرکت با شدت ۵۵ درصد ۱-RM در ۳ دور با ۱۵ تکرار اجرا شد. در هر جلسه، نمونه های خون قبل، بلافاصله بعد، یک ساعت بعد و ۲۴ ساعت بعد از فعالیت، به منظور اندازه گیری غلظت میوستاتین، گلوکز و انسولین پلاسما جمع آوری و مقاومت به انسولین محاسبه شد. بر اساس نتایج آزمون تحلیل واریانس مکرر ۴×۲، زمان فعالیت تاثیر غیر معنی داری بر غلظت میوستاتین پلاسما داشت. این در حالی است که غلظت میوستاتین پلاسما بلافاصله بعد از فعالیت افزایش و یک ساعت و ۲۴ ساعت بعد از فعالیت به تدریج کاهش یافت. زمان فعالیت تاثیر معنی داری بر غلظت گلوکز و انسولین پلاسما و مقاومت به انسولین داشت. به طوری که، غلظت گلوکز و انسولین پلاسما و مقاومت به انسولین بلافاصله بعد از فعالیت افزایش و یک ساعت و ۲۴ ساعت بعد از فعالیت به تدریج کاهش یافت. تعامل جلسه و زمان تاثیر غیرمعنی داری بر غلظت میوستاتین و گلوکز پلاسما و تاثیر معنی داری بر غلظت انسولین پلاسما و مقاومت به انسولین داشت. بنابراین، فعالیت مقاومتی دایره ای نمی تواند تاثیر قابل توجهی بر پاسخ حاد و تاخیری میوستاتین و مقاومت به انسولین داشته باشد.