سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علی اسکندری – دانشجوی دکتریفیزیولوژی گیاهان زراعی- دانشگاه فردوسی مشهد
کامران مظفری – پژوهشکده کشاورزی، پزشکی و صنعتی کرج
سمیرا صبوری راد – دانشجوی دکتری فیزیولوژی گیاهان زراعی- دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

گلرنگ یکی از گیاهان زراعی روغنی است که در شرایط نامساعد محیطی و از جمله تنش شوری مقاوم می باشد. تنش یکی از مشکلات مهم در مزراع مناطق خشک و نیمه خشک می باشد. بذر رقم زرقان ۲۷۹ گلرنگ و لاین های موتانت مشتق شده از آن برای انجام آزمایش جوانه زنی در شرایط تنش در این آزمایش استفاده شد. تیمارهای تنش شوری شامل (به عنوان شاهد)، ۵۰ و ۱۰۰ و ۱۵۰ و ۲۰۰ و ۲۵۰ و ۳۰۰ میلی مولار کلرید سدیم بودند. نتایج این آزمایش نشان داد که با افزایش شدت تنش شوری درصد جوانه زنی و شاخص جوانه زنی کاهش یافت. همچنین نتایج آزمایش موید آن است که لاین های موتانت ۹ و ۱۰ و ۱۱ از مقاوم ترین لاین های موتانت و د رمقابل، لاین های موتانت ۶ و ۷ و ۸ لاین هاب موتانت حساس از نظر جوانه زنی در شرایط تنش شوری بودند.