مقاله پاسخ جوانه زنی و رشد گیاهچه گیاهان دارویی زوفا (Hyssopus officinalis) و مارگاریت (Chrysanthemum superbum) به تنش خشکی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در اکوفیزیولوژی گیاهی از صفحه ۶۵ تا ۷۷ منتشر شده است.
نام: پاسخ جوانه زنی و رشد گیاهچه گیاهان دارویی زوفا (Hyssopus officinalis) و مارگاریت (Chrysanthemum superbum) به تنش خشکی
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تنش اسمزی
مقاله گیاهان دارویی
مقاله میانگین زمان جوانه زنی
مقاله درصد جوانه زنی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امیری محمدبهزاد
جناب آقای / سرکار خانم: رضوانی مقدم پرویز
جناب آقای / سرکار خانم: احیایی حمیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: فلاحی جبار
جناب آقای / سرکار خانم: اقحوانی شجری مهسا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور مطالعه اثرات تنش خشکی بر خصوصیات جوانه زنی و رشد گیاهچه دو گیاه دارویی زوفا و مارگاریت دو آزمایش جداگانه در آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهان زراعی دانشگاه فردوسی مشهد به صورت طرح کاملا تصادفی با ۴ تکرار و پنج تیمار خشکی (۰، -۲، -۴، -۶ و -۸ بار) انجام شد. نتایج نشان داد که اثر سطوح مختلف تنش خشکی بر تمامی صفات مورد مطالعه در هر دو گیاه معنی دار بود. با افزایش سطح تنش خشکی درصد جوانه زنی هر دو گیاه کاهش و میانگین زمان جوانه زنی افزایش یافت. در سطح -۶ بار جوانه زنی هر دو گیاه به صفر رسید. علاوه بر این با افزایش شدت تنش خشکی طول ریشه چه زوفا افزایش و مارگاریت کاهش یافت، در حالی که طول ساقه چه در هر دو گیاه روندی کاهشی نشان داد، ولی میزان این کاهش برای زوفا به مراتب کمتر بود. نسبت طول ریشه چه به ساقه چه با افزایش تنش خشکی در هر دو گیاه مورد بررسی افزایش یافت. همچنین با افزایش سطح تنش خشکی وزن ریشه چه هر دو گیاه روندی افزایشی و وزن ساقه چه آنها روندی تقریبا کاهشی نشان داد، ولی نسبت وزن خشک ریشه چه به ساقه چه افزایش یافت. به طور کلی نتایج این تحقیق نشان دهنده برتری شاخص های جوانه زنی و رشد گیاهچه ای زوفا در شرایط تنش خشکی در مقایسه با مارگاریت بود.